ऐतिहासिक पृष्टभूमि

ऐतिहासिक पृष्टभूमि (Historical background) k|fs[lts ;’Gb/tfn] el/k”0f{ j}t8L lhNnf ;l3+o nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] k|b]z g+= & sf ( j6f lhNnfx? dWo] Ps dgf]/d kxf8L lhNnf xf] . o; lhNnfsf] gfd j}t8L s;/L /xg uof] eGg] ;DjGwdf 1fg]Zj/ e§/fO{ 4f/f lnlvt j[xt 1fgsf]if cg’;f/ oxf jfofj8 gfdsf] kxf8 5 , hxfF hf]8n] xfjf rNg] x’bfF ;:s[t […]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण वैतडी जिल्ला सघिंय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नं. ७ का ९ वटा जिल्लाहरु मध्ये एक मनोरम पहाडी जिल्ला हो । यस जिल्लाको नाम वैतडी कसरी रहन गयो भन्ने सम्वन्धमा ज्ञानेश्वर भट्टराई द्धारा लिखित वृहत ज्ञानकोष अनुसार यहा वायावड नामको पहाड छ , जहाँ जोडले हावा चल्ने हुदाँ सस्कृत भाषामा त्यसलाई […]

नक्सा

               प्रदेश सरकार
सुरपश्‍चिम प्रदेश
उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय,बैतडी

Contact Us :         

     फोन .न-०९५-५२०१५२ 
     ईमेलःbaidfo@gmail.com
     ठेगानाः द.न.पा  ४,  बैतडी

dfobaitadi.gov.np © 2020. All Rights Reserved