कबुलियति बनको प्रस्ताब छनोट भएको सूचना

प्रस्ताब छनोट

Previous प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बधी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना २०७८/११/२०

Leave Your Comment

नक्सा

               प्रदेश सरकार
सुरपश्‍चिम प्रदेश
उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय,बैतडी

Contact Us :         

     फोन .न-०९५-५२०१५२ 
     ईमेलःbaidfo@gmail.com
     ठेगानाः द.न.पा  ४,  बैतडी

dfobaitadi.gov.np © 2020. All Rights Reserved