वन-ऐन-२०७६

Read More And Download   वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गन नबनके ो ऐन प्रस्िावना: राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्स्िि वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामदुाष्ट्रयक वन, साझेदारी वन, कबमुलयिी वन र धाममनक वनको रुपमा व्यवस्िापन गनन र मनजी, सावनजमनक र सहरी वनको प्रवर्द्नन गदै वन्यजन्ि, ुवािावरण, जलाधार एवं जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधिाको संरक्षण, संवर्द्नन ििा सदपुयोग गरी […]

नक्सा

               प्रदेश सरकार
सुरपश्‍चिम प्रदेश
उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय,बैतडी

Contact Us :         

     फोन .न-०९५-५२०१५२ 
     ईमेलःbaidfo@gmail.com
     ठेगानाः द.न.पा  ४,  बैतडी

dfobaitadi.gov.np © 2020. All Rights Reserved