वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको ऐन

प्रस्िावना: राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्स्िि वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदाष्ट्रयक वन, साझेदारी वन, कबुमलयिी वन र धाममनक वनको रुपमा व्यवस्िापन गनन र मनजी, सावनजमनक र सहरी वनको प्रवर्द्नन गदै वन्यजन्िु, वािावरण, जलाधार एवं जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधिाको संरक्षण, संवर्द्नन ििा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृष्ट्रर्द्मा योगदान गनन वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले, सङ्गीय संसदले […]

डिभिजन वन कार्यालय,बैतडी : एक परिचय

सम्पुर्ण जानकारि: डिभिजन वन कार्यालय वैतडी एक परिचय_DFO_Baitadi   १.३ जियोलोजी, खनिज ,चट्टान र माटो वैतडी जिल्ला मध्य पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले र भौगोलिक विविधताका कारण ठाउँ अनुसार विभिन्न किसिमको माटो तथा खनिज पदार्थहरु पाइन्छ । जिल्लाको जियोलोजी तथा माटोको विवरण निम्नानुसार रहेको छ । क. जियोलोजी जिल्लाको भू–गर्भिय संरचनालाई हेर्दा यस जिल्लालाई निम्न ४ […]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण वैतडी जिल्ला सघिंय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नं. ७ का ९ वटा जिल्लाहरु मध्ये एक मनोरम पहाडी जिल्ला हो । यस जिल्लाको नाम वैतडी कसरी रहन गयो भन्ने सम्वन्धमा ज्ञानेश्वर भट्टराई द्धारा लिखित वृहत ज्ञानकोष अनुसार यहा वायावड नामको पहाड छ , जहाँ जोडले हावा चल्ने हुदाँ सस्कृत भाषामा त्यसलाई […]

वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो

वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । देशका आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि¸ पर्यटन¸ जलस्रोत¸ उद्योग आदिको आधारस्तम्भ पनि वन नै हो । देशको आर्थिक¸ सामाजिक एवं वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा वनको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ ।देशको कुल भू-भागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । क्षेत्रफलको हिसावले सानो देश भएतापनि भौगोलिक वनावट¸ उचाई तथा हावापानीको विविधतामा अत्यन्त धनी छ […]

नक्सा

               प्रदेश सरकार
सुरपश्‍चिम प्रदेश
उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय,बैतडी

Contact Us :         

     फोन .न-०९५-५२०१५२ 
     ईमेलःbaidfo@gmail.com
     ठेगानाः द.न.पा  ४,  बैतडी

dfobaitadi.gov.np © 2020. All Rights Reserved